Obchodní podmínky

Objednávka programu

1. Výukový program/akci/seminář  (dále jen „program“) si mohou objednat školy, pedagogické sbory, třídy, školní družiny, ale i neziskové organizace a kolektivy jiných zájmových sdružení.

2. Objednávku programu je možno provést:

 • e-mailem na adrese info@vzdelanedeti.cz
 • přes webové stránky www.vzdelanedeti.cz odkazem OBJEDNAT
 • telefonicky na čísle 773 679 424

3. Shrnutím objednávky a potvrzením termínu se považuje objednávka za závaznou.

Platební podmínky

1. Platba zahrnuje cenu programu (materiál, lektorné) a cestovní náhrady na dopravu do vaší školy.

2. Cena programu je pevně stanovena poplatkem na účastníka na internetových stránkách www.vzdelanedeti.cz u každého programu. Minimální počet účastníků je 20 a maximální počet účastníků je 35, pokud není u programu uvedeno jinak. V případě nižšího počtu účastníků je možné poplatek na účastníka upravit tak, aby cena programu byla minimálně 20*poplatek na účastníka.

3. Platba za cestovní náhrady je smluvní a je stanovena předem při objednání programu. Výše cestovních náhrad závisí na vzdálenosti školy (místa realizace programu) a bydliště lektora. Za 1 km účtujeme částku 4,- Kč. Celková částka zahrnuje cestu tam i zpět a je rozpočítána mezi účastníky v podobě navýšení poplatku na účastníka. Pokud se realizuje více programů ve stejný den na stejném místě, cestovní náhrady se platí pouze jednou a rozpočítávají se mezi všechny účastníky.

4. Platbu lze provést:

 • hotově na místě v den realizace programu
 • bezhotovostně bankovním převodem na základě vystavené faktury.

Zrušení  a změny programu

1. Zrušení a změny programu ze strany objednavatele (školy)

 • Program je možno zrušit nejpozději týden (7 kalendářních dní) před dohodnutým termínem programu. Za zrušení programu 6 a méně dní před programem budeme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 20%. Venkovní výukové programy je možno kvůli vnějším vlivům (počasí) zrušit nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem programu.
 • Změny programu (např. změnu začátku programu, změnu v počtu účastníků, nemožnost zajistit učebnu s interaktivní tabulí, apod.) je objednatel povinen oznámit nejpozději 3 dny před dohodnutým termínem programu. Pokud tak neučiní, nebude brán na reklamace zřetel a lektor má právo zrušit program na místě.
 • V případě, že dojde ke zrušení programu na místě, kam lektor přijede, účtujeme kromě storno poplatku 20% také cestovní náhrady v plné výši.

2. Zrušení a změny programu ze strany vzdělávací agentury Vzdělané děti.

 • Vzdělávací agentura Vzdělané děti si v případě nepředpokládaných okolností vyhrazuje právo na změnu termínu, zrušení programu nebo na změnu lektora programu. Tuto změnu musí oznámit objednavateli co nejdříve po zjištění této skutečnosti a dohodnout se na náhradním plnění.
 • Za nepředpokládané okolnosti je považována nemoc lektora, dopravní nehoda či jiná komplikovaná dopravní situace (náledí, sněhová kalamita, apod.).
 • V případě zkrácení programu vlivem nepředpokládaných okolností má právo objednavatel na slevu, a to v procentuelní výši stejné, jako došlo ke krácení programu (např. pozdní začátek programu o 6 minut z 60 minutového programu = 10% sleva). Pokud program nebyl vůbec realizován na základě dohody na místě, objednavatel získává 100% slevu na cenu programu, nikoli však na cestovní náhrady. Ty budou uhrazeny v plné výši.

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje přihlášeného účastníka jsou zpracovávány a uchovávány pro účely zpracování agendy související se vzdělávacími akcemi, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Ostatní ustanovení

Lektor má právo vykázat účastníka programu, který přijde pod vlivem alkoholu či omamných látek nebo v případě jeho nestandardního chování.

Objednáním programu objednavatel stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a souhlasí s jejich dodržováním.